Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những nguồn tài liệu hữu ích để thực hành IELTS Reading

Những nguồn tài liệu hữu ích để thực hành IELTS Reading

11/09/2018
Mức trung cấp

Useful IELTS Reading Resources

Bored with learning English from textbooks? Let’s try some engaging learning resources! Apart from practice tests, English newspapers and magazines are also useful IELTS reading resources to improve your reading skills. Actually, many IELTS reading articles are selected from them. Here is a list of magazines for you to develop your English reading habit as well as get familiar with the language and the content in IELTS reading.

(Download: IELTS Reader. It is run on iOS platforms)

Science and Technology

Science and Technology is a common topic in IELTS Academic reading. It is perhaps the most difficult topic in reading because it involves more technical terms, so spend some time on reading the following magazines.

  - New Scientist

New Scientist is an international science magazine from UK. Some reading passages, such as Flawed Beauty: the Problem with Toughened Glass in Cambridge IELTS books, are actually past IELTS exam papers are selected from this magazine. If you have limited time, just skim the recommended articles on the home page!

  - Scientific American and American Scientist

Scientific American and American Scientist are two popular American science magazines. They also include health and education articles which are helpful for IELTS Academic reading. Scientific American offers hundreds of 60-second science talk podcasts which are also great resources for practicing listening.

Politics, Economy and Culture

These are another three frequent topics in IELTS reading. Here are two recommended magazines providing the latest news and articles on these topics.

  - BBC News 

Keep up with the latest news on different parts of the world! There are various topics on BBC News and you can also watch the one-minute world news videos on the website to improve listening skills.

  - The Economist 

The Economist is another common source for IELTS reading. Many articles in the past exams are from this magazine. Besides, it contains a debate page which has several hot topics such as should businesses work to advance the rights of LGBT people broadly, rather than focusing only on their own employees? Read the different views under each topic, try to give your own views and write down an essay outline. It will be a good practice for your writing skill!

Geography, Environment, Travel and History

These topics are also likely to be included in IELTS reading. Here are some great magazines for you!

  - National Geographic 

National Geographic contains articles about geography, animals, culture, environment, travel and adventure which are common topics for both IELTS Academic and General Training reading.

  - History Extra and History Net

History Extra and History Net are two great history magazine websites with podcasts, articles and reviews on different events and eras in the history. Try some of them to improve your reading and listening skills!

For those who take the General Training version of the test, you can read the advertisements, notices and jobs on the magazines as well because reading section one and section two may include these topics.

Source: magoosh.com

 

 

Những nguồn tài liệu hữu ích để thực hành IELTS Reading

Chán với việc học tiếng Anh từ sách giáo khoa? Hãy thử một số nguồn tài liệu học tập hấp dẫn! Ngoài các bài kiểm tra thực hành, báo và tạp chí tiếng Anh cũng là những nguồn tài liệu hữu ích để thực hành IELTS reading nhằm nâng cao kỹ năng đọc của bạn. Trên thực tế, nhiều mẫu báo bài đọc IELTS được lựa chọn từ báo chí và tạp chí tiếng Anh. Dưới đây là danh sách các tạp chí dành cho bạn nhằm phát triển thói quen đọc sách tiếng Anh của bạn cũng như làm quen với ngôn ngữ và nội dung trong bài đọc IELTS.

(Tải về điện thoại phầm mềm IELTS Reader)

Chủ đề: Khoa học và Công nghệ

Khoa học và Công nghệ là một chủ đề phổ biến trong kỳ thi IELTS phần đọc mang tính học thuật. Nó có lẽ là chủ đề khó khăn nhất trong việc đọc bởi vì nó liên quan nhiều đến thuật ngữ kỹ thuật, vì thế phải dành thời gian vào đọc các tạp chí sau đây.

New Scientist

New Scientist là một tạp chí khoa học quốc tế đến từ Vương quốc Anh. Một số đoạn đọc, như Flawed Beauty: the Problem with Toughened Glass trong các sách Cambridge IELTS, thực sự các bài thi IELTS đã qua được lựa chọn từ tạp chí này. Nếu bạn bị giới hạn thời gian, chỉ cần đọc lướt qua các bài báo được khuyến cáo trên trang này!

Scientific American and American Scientist

Scientific American và American Scientist là hai tạp chí khoa học Mỹ nổi tiếng. Chúng cũng bao gồm các bài báo sức khỏe, giáo dục rất hữu ích phần đọc IELTS mang tính học thuật. Scientific American cung cấp hàng trăm cuộc nói chuyện khoa học 60 giây, hai tạp chí này cũng là các nguồn tài liệu lớn cho việc luyện nghe.

Chủ đề: Chính trị, Kinh tế và Văn hóa

Đây là 3 chủ đề thường xuyên trong bài đọc IELTS. Dưới đây là hai tạp chí được khuyến cáo cung cấp những tin tức mới nhất và các bài viết về các chủ đề này.

BBC News

Bắt kịp những tin tức mới nhất về các phần khác nhau của thế giới! Có những chủ đề khác nhau trên BBC News và bạn cũng có thể xem các video tin tức thế giới một phút trên trang web này để cải thiện kỹ năng nghe.

The Economist

The Economist là một nguồn phổ biến khác cho việc luyện đọc IELTS. Nhiều bài báo trong các kỳ thi vừa qua là từ tạp chí này. Bên cạnh đó, nó có chứa một trang tranh luận trong đó có một số chủ đề nóng như các doanh nghiệp có nên làm việc để thúc đẩy các quyền của người LGBT nói chung, hơn là chỉ tập trung vào các nhân viên của họ hay không? Đọc các quan điểm khác nhau theo từng chủ đề, cố gắng đưa ra quan điểm riêng của bạn và viết ra một dàn ý. Nó sẽ là việc thực hành tốt cho kỹ năng viết của bạn!

Chủ đề: Địa lý, Môi trường, Du lịch và Lịch sử

Các chủ đề này cũng có khả năng được bao gồm trong bài đọc IELTS. Dưới đây là một số tạp chí tuyệt vời cho bạn!

National Geography

National Geographic chứa các bài viết về địa lý, động vật, văn hóa, môi trường, du lịch và phiêu lưu, đây là các chủ đề phổ biến cho cả IELTS Academic và General Training reading.

History Extra và History Net

History Extra và History Net là hai trang web tạp chí lịch sử tuyệt vời với các podcast, bài viết và ý kiến về các sự kiện và thời kỳ khác nhau trong lịch sử. Hãy thử một số bài trong hai trang web này để cải thiện kỹ năng đọc và nghe!

Đối với những người có những phiên bản kiểm tra General Training, bạn có thể đọc quảng cáo, thông báo và việc làm trên các tạp chí đó cũng vì phần một là đọc và phần hai có thể bao gồm các chủ đề này.

 

Dịch bởi: hongnhung

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục