Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến- Văn hóa (Culture)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh:  Địa dư và lịch sử toàn cầu (Geography and global history) đã được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

 

Culture

I'm really interested in the culture of other countries. I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture.

Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child.

I'm English so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits are very different people.

Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place.

The world is becoming smaller, so I think this is happening.

Source: Listen A Minute

Văn hóa

Tôi thực sự hứng thú với nền văn hóa của các nước khác. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn cho rằng nền văn hóa khác thường thú vị hơn nền văn hóa của riêng tôi.

Mỗi lần tôi đi du lịch, tôi học hỏi những điều kỳ thú, lạ lẫm, tuyệt vời và thú vị về các nền văn hóa khác. Một trong những bất ngờ lớn nhất tôi đã trải nghiệm khi tôi đã đi đến Hoa Kỳ lúc còn là một đứa trẻ.

Tôi là người Anh vì vậy tôi nghĩ người Mỹ có nền văn hóa tương tự như tôi. Khi tôi đến Mỹ, tôi hiểu người Mỹ và người Anh rất khác nhau.

Hiểu về văn hóa của người khác là rất quan trọng. Nó giúp tất cả chúng ta kết nối. Nếu tất cả mọi người thực sự cố gắng để tìm hiểu về nền văn hóa khác, thế giới sẽ là một nơi yên bình hơn.

Thế giới đang trở nên nhỏ hơn, vì vậy tôi nghĩ rằng điều này đang diễn ra.

Dịch bởi Khanh Lê