Bài viết liên quan:

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Multiculturalism (Đa văn hóa)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh:  Starting somewhere new (Bắt đầu một cuộc sống mới) đã được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Multiculturalism

Multiculturalism is everywhere today. As the world gets smaller, multiculturalism becomes bigger. Few of us today live in towns in which there is only one culture.

Today, we live in towns where we are surrounded by many other cultures. If we live in a city, we will see people from all over the world. Of course, some cities are more multicultural than others.

New York is a real melting pot. It is called the most multicultural city on Earth. A city like Tokyo isn’t so multicultural. I think multiculturalism is a great thing.

It’s fantastic walking out of your door and seeing other cultures. This didn’t happen when I was young. People didn’t understand other cultures. They didn’t even want to understand. I’m glad things are changing today.

Source: Listen A Minute

 

 

Đa văn hóa

Ngày nay, đa văn hóa có ở khắp mọi nơi. Khi thế giới trở nên nhỏ lại thì đa văn hóa trở lên lớn hơn. Ngày nay, số ít trong chúng ta sống ở các thị trấn nơi chỉ có 1 nền văn hóa.

Ngày nay, chúng ta sống trong những thị trấn có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu chúng ta sống ở các thành phố, chúng ta sẽ được gặp nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, có những thành phố có nhiều nền văn hóa hơn so với những thành phố khác.

New York thực sự là đất nước đa chủng tộc. Có thể gọi là thành phố đa văn hóa lớn nhất trên Trái đất. Cũng là một thành phố lớn, Tokyo không nhiều văn hóa như vậy. Tôi nghĩ đa văn hóa là một điều tuyệt vời.

Thật tuyệt khi được khám phá và biết thêm nhiều nền văn hóa khác. Điều đó đã không xảy ra khi tôi còn trẻ. Con người đã không hiểu những nền văn hóa khác. Họ chưa từng muốn biết. Tôi cảm thấy rất vui khi ngày nay điều đó đã thay đổi

 

Dịch bởi: phuongpham