Nghe tiếng Anh theo chủ đề tiếng Anh phổ biến | Science (Khoa học)

Bài nói này là một phần bài học trong hệ thống tự học tiếng Anh Timeline Learning.

Science

Science is one of the most important subjects we study at school. I loved it. I thought it was so interesting. 

Time in my science lessons went very quickly because I was always working on things and doing experiments. 

I liked all of the sciences, physics, biology and chemistry.  I wish I continued studying science. I would love to be a scientist now. 

I think being a computer scientist would be great. Science is so important for our life and our world. 

All of the world's problems can be solved with science. We can go to different planets because of science. 

I hope governments pump lots of money into science so we have more and better scientists in the future. It's interesting to think about what future science will be like.

Source: Listen a Minute

 

 

Khoa học tư nhiên

Khoa học tự nhiên là một trong những môn học quan trọng nhất mà chúng ta học ở trường. Tôi thích nó. Tôi nghĩ nó rất là thú vị.

Thời gian học khoa học tư nhiên trôi qua rất nhanh bởi vì tôi đã phải hoạt động liên tục và làm các thí nghiệm.

Tôi thích tất cả các môn khoa học, vật lý học, sinh học, hóa học. Tôi ước mình được tiếp tục học khoa học tự nhiên. Tôi thích trở thành một nhà khoa học ngay bây giờ.

Tôi nghĩ trở thành một nhà khoa học nghiên cứu máy tính sẽ thật là tuyệt. Khoa học rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta và thế giới của chúng ta.

Mọi vấn đề của thế giới có thể được giải thích bởi khoa học. Chúng ta có thể đi đến những hành tinh khác nhau bởi khoa học.

Tôi hy vọng nhiều chính phủ đầu tư nhiều tiền vào khoa học để chúng ta có nhiều và nhiều nhà khoa học giỏi hơn trong tương lai. Thật phấn khởi để nghĩ về khoa học tương lai sẽ như thế nào.

 

Dịch bởi: YuA604