Nghe tiếng Anh theo chủ đề tiếng Anh phổ biến | Technology (Công nghệ)

Bài nói này là một phần bài học trong hệ thống tự học tiếng Anh Timeline Learning.

Technology

What would we do without technology? Would we still be living in caves? 

Probably. I think there are two main kinds of technology. The kinds before and after computers. 

When we think about technology before computers, it was quite basic. It was all mechanical. 

Things like steam trains and fridges. At the time, that was cutting edge technology. But, today’s technology is really cutting edge. 

It’s the kind of technology that is out of date as soon as it hits the shelves. I love this. It’s so exciting seeing it all happen. 

I love reading about what technology we’ll have in the future, and then buy it a few years later. 

It’s like buying technology from science fiction movies. I’d love to live to be 200 so I can see what technology is around then.

Source: Listen a Minute

 

 

Công nghệ

Chúng ta sẽ làm gì nếu không có công nghệ? Chúng ta vẫn sẽ sống trong các hang động?

Có thể. Tôi nghĩ có hai kiểu công nghệ chính. Đó là kiểu trước và sau khi có máy tính.

Khi chúng ta nghĩ về công nghệ trước khi có máy tính, nó khá đơn giản. Tất cả nó là cơ khí.

Những thứ như tủ lạnh và tàu hoả hơi nước. Tại thời điểm đó, đó là công nghệ hiện đại. Nhưng, công nghệ hôm nay mới thực sự hiện đại hơn.

Đó là kiểu công nghệ... Tôi thích điều này, thật là thú vị khi nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra.

Tôi thích đọc về các loại công nghệ sẽ có trong tương lai, và sau đó mua nó một vài năm sau.

Nó giống như việc mua những công nghệ từ phim khoa học viễn tưởng. Tôi sẽ sống đến 200 tuổi vì vậy tôi sẽ thấy được những công nghệ hiện đại lúc đó.

 

Dịch bởi: Jasonle