Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Sinh viên sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để trồng rau sạch

Sinh viên sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để trồng rau sạch

13/10/2016
Mức trung cấp

Students use smartphone app to cultivate clean vegetables

A group of university students in Da Nang has invented a hydroponic vegetable production system by using a smartphone app. The invention won third prize at Danang Runway Startup 2016, a competition for startup ideas.

Greendy, the system, was invented by six students Nguyen Hoai Duc, Pham Viet Toan, Nguyen Dinh Tri, Nguyen Duong Phuong, Duong Tan Khanh and Phan Dinh Tung.

After surveying 100 households, they found a solution that could satisfy consumers’ requirements for safe food– high quality and convenience.

Greendy allows people to grow safe vegetables at home with hydroponic method in an easy way. The system has two main parts – Greendy trellis and Greendy app run on smartphones. 

The trellis is made of PVC plastic and a stainless steel frame.

To operate, the system uses a pump and sensors that collect information about pH level, temperature, flow, water volume and level. A wireless transceiver module is installed to collect with smartphones.

To feed vegetables, growers will need hydroponic solution which provides nutrients and helps optimize the plants’ growth in the water environment. The solution comprises  three major elements, including sodium, phosphorus, potassium and microelements such as zinc and iron.

Growers just need to install the application and follow the cultivation process: sowing, turning on smartphones, choosing the vegetables they want and waiting 20 days for the harvesting.

When users sow and use the app, the electronic circuit in the system will receive the signals and regulate the process of making hydroponic solution in accordance with the preprogrammed formula.

The sensors installed in the solution barrel will continuously measure the pH level and temperature to determine the volume of water to be pumped into the barrel. Users can adjust the system by setting up the water pump regime and change the hydroponic solution mixing formula.

The app also provides recipes with vegetables and fruits. It provides useful knowledge about the nutrients of vegetables and fruits, and suggests menus based on personal characteristics.

With Greendy, the students said they wanted to bring confidence, health and convenience to customers by creating beautiful greenery and safe vegetables. 

They believe that Greendy is educational for children as it helps improve awareness of environmental protection and the role of technology. Everything is connected with each other and with Internet of Things (IoT).

At present, Greendy app can only run on Android. The group said they were developing an app on Window Phone and iOS as well.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để trồng rau sạch

Một nhóm sinh viên trường đại học tại Đà Nẵng đã phát minh ra một hệ thống sản xuất rau thủy canh bằng cách sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh. Phát minh này đã đoạt giải ba tại cuộc thi khởi nghiệp Đà Nẵng(Da Nang Runway Startup) năm 2016, một cuộc thi cho những ý tưởng khởi nghiệp.

Hệ thống có tên là Greendy , được phát minh bởi sáu sinh viên Nguyễn Hoài Đức, Phạm Việt Toàn, Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Dương Phương, Dương Tấn Khanh và Phan Đinh Tùng.

Sau khi khảo sát 100 hộ gia đình, họ tìm thấy một giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng về an toàn chất lượng và tiện lợi.

Green Day cho phép người dân trồng rau an toàn tại nhà bằng phương pháp thủy canh trong một cách dễ dàng. Hệ thống này có hai phần chính - Green Day trellis và Greendy ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh.

Trellis được làm bằng nhựa PVC và một khung thép không gỉ.

Để vận hành, hệ thống sử dụng một máy bơm và các cảm biến thu thập thông tin về độ pH, nhiệt độ, lưu lượng, khối lượng nước và mức độ. Một module thu phát không dây được cài đặt để thu thập bằng điện thoại thông minh.

Để nuôi dưỡng rau, người trồng sẽ cần giải pháp thủy canh, giải pháp này cung cấp các chất dinh dưỡng và giúp tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng của thực vật trong môi trường nước. Các giải pháp bao gồm ba yếu tố chính, bao gồm natri, phốt pho, kali và các nguyên tố vi lượng như kẽm và sắt.

Người trồng chỉ cần cài đặt các ứng dụng và thực hiện theo các quy trình canh tác: gieo hạt, bật điện thoại thông minh, lựa chọn các loại rau họ muốn và chờ đợi 20 ngày cho thu hoạch.

Khi người dùng gieo và sử dụng các ứng dụng, các mạch điện tử trong hệ thống sẽ nhận được các tín hiệu và điều tiết quá trình làm cho giải pháp thủy canh theo công thức được lập trình trước.

Các cảm biến được cài đặt trong các thùng giải pháp sẽ liên tục đo độ pH và nhiệt độ để xác định khối lượng nước được bơm vào thùng. Người dùng có thể điều chỉnh hệ thống bằng cách thiết lập các chế độ bơm nước và thay đổi công thức pha trộn dung dịch thủy canh.

Ứng dụng này cũng cung cấp các công thức nấu ăn với các loại rau và trái cây. Nó cung cấp những kiến thức hữu ích về các chất dinh dưỡng của các loại rau và trái cây, và đề nghị các thực đơn dựa trên những đặc điểm cá nhân.

Với Green Day, các sinh viên rằng họ muốn để mang lại sự tự tin, sức khỏe và sự tiện lợi cho khách hàng bằng cách tạo ra cây xanh đẹp và rau an toàn.

Họ tin rằng Greendy là một sự giáo dục cho trẻ em vì nó giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và vai trò của công nghệ. Tất cả mọi thứ được kết nối với nhau và với Internet của mọi thứ (IOT).

Hiện nay, ứng dụng Green Day chỉ có thể chạy trên Android. Nhóm này cho biết họ đã phát triển một ứng dụng trên Window Phone và cũng như trên iOS.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục