Bài viết liên quan:

The lion's share

The Lion went once a-hunting along with the Fox, the Jackal, and the Wolf. They hunted and they hunted till at last they surprised a Stag, and soon took its life.

Then came the ques-tion how the spoil should be divided. 'Quarter me this Stag', roared the Lion; so the other animals skinned it and cut it into four parts.

Then the Lion took his stand in front of the carcass and pronounced judgment: The first quarter is for me in my capacity as King of Beasts; the second is mine as arbiter; another share come to me for my part in the chase; and as for the fourth quarter, well, as for that, I should like to see which of you will dare to lay a paw upon it.'

"Humph," grumbled the Fox as he walked away with his tail between his legs, but he spoke in a low growl.

'You may share the labours of the great, but you will not share the spoil.'

Source: Aesop Fables

 

 

Sư tử chia phần

Một lần Sư tử đi săn mồi cùng với Cáo, Chó rừng, và Sói. Chúng miệt mài rình rập và săn, cuối cùng chúng phấn khởi khi nhìn thấy một con hươu, và ngay lập tức lấy đi mạng sống của nó.

Sau đó, chúng thắc mắc về việc chia phần chiến lợi phẩm vừa săn được. Sư tử gầm và nói "Chia con hươu này thành bốn phần bằng nhau". Sợ hãi, các con vật khác lột da nó và cắt nó thành bốn phần.

Sau đó, sư tử đứng trước đống thịt và nói lên suy nghĩ, nó dõng dạt nói: phần đầu tiên là dành cho ta với tư cách là vua của loài thú; phần thứ hai thuộc về ta do ta như là một trọng tài; phần thứ ba cũng thuộc về ta là do công sức rượt đuổi; và phần cuối cùng, ta thách thức bọn bây dám chạm vào nó. "

Hừm, càu nhàu cáo quẩy đuôi bước đi, nó nói trong một tiếng gầm gừ

bạn có thể chia sẻ sức lao động, còn chưa chắc được chia sẻ chiến lợi phẩm.

Dịch bởi: Tấn Đạt

 

Mini FLASH CARD