Nghe tiếng Anh bài giới thiệu về: Tương lai bị đóng băng

Frozen Future

Maybe death is just another disease that doctors will one day cure. That was the dream of Professor Robert Ettinger, who is the godfather of cryonics. First dreamed up by Ettinger in the 1960s, cryonics is the freezing of bodies in the hopes of one day being able to bring them back to life in the future. Of course there is no guarantee that this will ever happen, but the dream is that medical science will advance to the point where this will be possible.

Key to the cryonics process is to quickly lower the temperature of the recently deceased to preserve their bodies. At the Cryonics Institute in Michigan, patients are put into containers with liquid nitrogen that freezes them at -130 degrees Celsius. The problem with freezing is that the human body is made up of about 70% water. When water freezes, it expands causing damage to the body’s cells. To prevent this, the blood in the body is replaced with chemicals that remove much of the water in the body before freezing.

The first person to be cryonically preserved was Dr. James Bedford, who was frozen in 1967. Currently there are over 250 cryonics patients and a few dozen pets patiently awaiting a new life in the future. And there are over a thousand who have signed contracts to be frozen upon death. Most of these patients are in the US, but Kryo-Rus is a cryonics center in Russia that cares for 20 frozen patients and 10 pets. There are also plans for cryonic centers in Australia and Switzerland.

Some people think that cryonics is something that only the rich can take a chance on, but some people use affordable life insurance to pay for their procedure. The prices are not cheap, but vary from place to place. At the low end, you can have just your head frozen if you are hoping to receive a new and improved artificial body in the future. On the high end, the Alcor Life Extension Foundation charges $250,000 to freeze and care for your body until some unknown day in the future.

Professor Ettinger died in 2011. He now sits frozen in the Cryonics Institute waiting for future medical miracles. Will this take 50 years, 100 years, 200 years, or is it all just a pipe dream?

Source: Deep English

 

 

Tương lai bị đóng băng

Có lẽ cái chết sẽ chỉ là một loại bệnh mà bác sĩ có thể sẽ điều trị trong một ngày nào đó. Đây là giấc mơ của giáo sư Robert Ettinger, cha đẻ ngành kỹ thuật đông lạnh xác chết. Ước mơ đầu tiên được Ettinger nung nấu từ năm 1960, cryonics là một kĩ thuật đông lạnh cơ thể người chết với hi vọng một ngày nào đó có thể mang trả lại sự sống cho họ trong tương lai. Dĩ nhiên không có một sự đảm bảo nào cho rằng đều đó sẽ diễn ra, nhưng đó là ước mơ trong ngành y khoa sẽ tiến bộ đến một thời điểm mà điều gì cũng có thể làm được.

Chìa khóa của kỹ thuật đông lạnh xác chết là nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống thấp hơn thời điểm vừa qua đời để bảo vệ cơ thể. Tại trụ sở Cryonics ở Michigan, những bệnh nhân được đặt trong những khoang chứa với dịch Nitơ, những cái xác được đông lạnh họ ở nhiệt độ -130 độ C. Khó khăn trong kỹ thuật đông lạnh là cơ thể người cấu tạo 70% là nước. Khi nước đông lạnh , nó sẽ phá hủy các tế bào của cơ thể. Để ngăn chặn điều này, máu trong cơ thể sẽ được thay thế bởi một chất hóa học, điều này sẽ loại bỏ phần lớn nước trong cơ thể trước khi đông lạnh.

Người đầu tiên áp dụng kĩ thuật đông lạnh là bác sĩ James Berford vào năm 1967. Tính đến hiện tại có khoảng hơn 250 bệnh nhân đang áp dụng kỹ thuật đông lạnh xác chết và một vài thú cưng của những bệnh nhân và chờ đợi một sự sống mới trong tương lai. Hiện có hơn 1000 người đã ký hợp đồng để được đông lạnh khi gần chết. Hầu hết tất cả những bệnh nhân thì ở Mỹ, nhưng Kryo-Rus là một trung tâm đông lạnh xác chết ở Nga nơi hiện đang có 20 bệnh nhân và 10 con thú đông lạnh. Cũng có những kế hoạch dựng các trung tâm đông lạnh xác chết ở Úc và Thụy Sĩ.

Một số người nghĩ kĩ thuật đông lạnh này là thứ gì đó mà chỉ có người giàu mới có cơ hội trải nghiệm, nhưng một số người sử dụng tiền bảo hiểm đề trả cho liệu trình của họ. Cái giá của nó thật không rẻ nhưng nó thay đổi ở những nơi khác nhau. Ở mức rẻ hơn, bạn có thể chỉ cần giữ lại cái đầu đông lạnh nếu bạn đang hi vọng nhận được cái gì mới mẻ và cải thiện một cơ thể nhân tạo trong tương lai. Ở mức cao hơn, tổ chức Alcor Life Extension tính phí 250,000 USD để đóng băng và chăm sóc cơ thể bạn cho đến một ngày nào đó chưa xác định trong tương lai.

Giáo sư Ettingger mất vào năm 2011. Ông ấy hiện đang được đóng băng tại trụ sở Cryonics và chờ đợi một tương lai kì diệu của y học. Sẽ là 50 năm, 100 năm, 200 năm nữa hay đó là một giấc mơ viễn vong.

 

Dịch bởi: ngonhungoc44