Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Ván đấu trong ngành năng lượng sạch tại Việt Nam

Ván đấu trong ngành năng lượng sạch tại Việt Nam

28/12/2019
Mức trung cấp

The clean-energy game in Vietnam

Many merger and acquisition (M&A) deals in the energy sector have been made in recent years, but the number of foreign players in the field remains modest.

The International Finance Corporation (IFC) and Armstrong South East Asia Clean Energy Fund from Singapore have decided to contribute a 16 percent to 20 percent more stake, respectively, to the Gia Lai Electricity JSC (GEC).

These are the first steps taken by institutions in Vietnam, though they have invested in many power projects around the world before. IFC invested $1.75 billion in 75 hydropower projects in 25 countries in the last 10 years. Armstrong has 50 recycling energy projects throughout the world.

The main target of the fund is South East Asia with projects with investment scale larger than Vietnam’s GEC.

When international players like IFC and Armstrong cooperate with Vietnam’s GEC, they bring high hope to Vietnam’s electricity industry, especially clean energy.

The predecessor of GEC was the Gia Lai Hydropower Company, which was equitized in 2010 and has made many M&A deals to acquire companies in the same field since 2013. 

GEC now has six hydropower companies with 15 plants and five thermopower companies with eight plants. It is focusing on three major fields – small hydropower, thermopower and recycling energy - in the preparation period.

GEC, on one hand, has been making a series of M&A deals to acquire small hydropower plants in the central region, and continues developing new projects. It plans to put 8-10 new plants into operation with the total capacity of 271 MW by 2020.

However, in the long-term, GEC plans to focus on recycling energy. It now runs a solar power system which provides electricity and companies of the same system. It is following necessary procedures to develop the 6 MW wind power project in Ben Tre province. 

In the future, the company’s solar energy project with capacity of 10 MW would be operational.

By 2015, according to Bloomberg, the total capital funding clean energy projects in Vietnam had increased to $248 million.

The projects which had licenses recently include the 30 MW Tuy Phong solar energy project by DooSung Vina which has investment capital of $66 million in Binh Thuan province, the 96 MW wind power project in Tra Vinh province with the capital of $130 million.

The nationalities of the investors are more diversified. AirCraft Company from Germany is considering a solar energy project in Quang Tri province, while EGAT International from Thailand is targeting Binh Dinh province. GE has signed an MOU on the development of 1000 MW wind power by 2025.

Source: VIETNAMNET

 

 

Ván đấu trong ngành năng lượng sạch tại Việt Nam

Nhiều giao dịch sáp nhập và mua lại (M & A) trong lĩnh vực năng lượng đã được thực hiện trong những năm gần đây, nhưng số lượng 'người chơi' nước ngoài trong lĩnh vực này vẫn còn khiêm tốn.

Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ Năng lượng sạch Armstrong Đông Nam Á từ Singapore đã quyết định đóng góp 16% và 20% cổ phần tương ứng cho Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC).

Đây là những bước đi đầu tiên được thực hiện bởi các tổ chức ở Việt Nam, mặc dù họ đã đầu tư vào nhiều dự án điện trên toàn thế giới trước đó. IFC đã đầu tư 1,75 tỷ USD vào 75 dự án thủy điện tại 25 quốc gia trong 10 năm qua. Armstrong có 50 dự án năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.

Mục tiêu chính của nguồn quỹ là Đông Nam Á với các dự án có quy mô đầu tư lớn hơn GEC của Việt Nam.

Khi các cầu thủ quốc tế như IFC và Armstrong hợp tác với GEC của Việt Nam, họ đã mang lại niềm hy vọng lớn cho ngành điện của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng sạch.

Người tiền nhiệm của GEC là Công ty Thủy điện Gia Lai, đã được cổ phần hóa vào năm 2010 và đã thực hiện nhiều giao dịch M & A để có được các công ty trong cùng lĩnh vực kể từ năm 2013.

GEC hiện có sáu công ty thủy điện với 15 nhà máy và năm công ty nhiệt điện với tám nhà máy. Doanh nghiệp này tập trung vào ba lĩnh vực chính - thủy điện nhỏ, nhiệt điện và năng lượng tái tạo - đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Một mặt GEC đã thực hiện một loạt các giao dịch M & A để có được các nhà máy thủy điện nhỏ ở khu vực miền trung và tiếp tục phát triển các dự án mới. Doanh nghiệp này đã lên kế hoạch đưa 8-10 nhà máy mới vào hoạt động với tổng công suất 271 MW vào năm 2020.

Tuy nhiên, trong dài hạn, các kế hoạch của GEC tập trung vào lĩnh vực tái tạo năng lượng. GEC hiện đang vận hành một hệ thống cung cấp điện năng lượng mặt trời và nhiều công ty trong cùng một hệ thống. Doanh nghiệp này cũng đang thực hiện các thủ tục cần thiết để phát triển các dự án điện gió 6 MW tại tỉnh Bến Tre.

Trong tương lai, dự án điện năng lượng mặt trời của công ty với công suất 10 MW sẽ đi vào hoạt động.

Đến trước năm 2015, theo Bloomberg, tổng nguồn vốn của các dự án năng lượng sạch ở Việt Nam đã tăng lên đến 248 triệu USD.

Các dự án đã được cấp phép gần đây bao gồm dự án năng lượng mặt trời 30 MW Tuy Phong bởi DooSung Vina có vốn đầu tư 66 triệu USD ở tỉnh Bình Thuận, dự án điện gió 96 MW ở tỉnh Trà Vinh với số vốn 130 triệu USD.

Quốc tịch của các nhà đầu tư ngày càng đa dạng hơn. Công ty máy bay từ Đức đang xem xét một dự án năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị, trong khi EGAT International đến từ Thái Lan đang nhắm đến tỉnh Bình Định. GE đã ký một biên bản ghi nhớ về việc phát triển nhà máy điện gió 1000 MW vào năm 2025.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục