Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam chi nhiều hơn số có thể kiếm được

Việt Nam chi nhiều hơn số có thể kiếm được

21/08/2016
Mức trung cấp

Vietnam spends more than it can earn

While total receipts of the state in the first four months of the year were VND317 trillion, total expenses reached VND370 trillion. The Ministry of Finance’s April report released on May 9 once again showed that the state budget is limited.

The state budget revenue from domestic sources in the last four months was estimated at VND265 trillion, an increase of 9.6 percent over the same period last year.

However, the receipts from crude oil and import/export activities decreased considerably, roughly VND13 trillion and VND39 trillion, respectively.

The real revenue from imports/export was just equal to 22.6 percent of the estimates, a sharp decrease of 16 percent compared to the same period last year. 

Meanwhile, the expenses increased significantly with total expenditure of VND370 trillion.

About VND57 trillion was spent on investment for development, up by 3.5 percent.

The amount of money spent on debt payment was VND52 trillion, up by 4.4 percent.

The spending on socio-economic development, national defence, national security and administration was estimated at VND261 trillion, up by 5 percent.

The report about the macroeconomy in the first quarter of the year released by CIEM pointed out that though the economic growth rate was low, the state budget revenue still increased significantly.

CIEM’s researchers have found that while the GDP growth rate in the first quarter was 5.46 only, lower than expected, the state budget revenue was still equal to 27.1 percent of GDP and 22.7 percent of the 2016 estimates. The p was higher than that of the previous quarters in 2015 and higher than that of the same period in 2010-2014.

Though state budget revenue has increased, analysts still are concerned about the difficulties in budget balancing.

“What Vietnam needs to do is to cut out waste in the apparatus,” said Nguyen Duc Thanh, head of VEPR (the Vietnam Institute for Economic and Policy Research).

“If we cannot do this, we will continue to see the budget deficit. And more seriously, all the targets set by the National Assembly will fail,” he warned.

“I hope that the national economy would recover, not only in this year, but in upcoming years as well, which will help increase the revenue and improve the budget balance. However, this will still not come this year,” he said.

Economists and statistical agencies have repeatedly warned about high public debt and the overexpenditures. 

The Ministry of Planning and Investment, in a report to the National Assembly in March 2016, pointed out that ‘the total revenue of the state budget is not high enough to cover regular expenses and debt payment. The public debt is on rapid increase and there is pressure on debt payment’.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được

Trong khi tồng thu nhập của chính phủ 4 tháng đầu năm là 317 tỷ VND thì tổng chi tiêu là 370 tỷ. Báo cáo tháng 4 của Bộ Tài chính vào ngày 9 tháng 5 một lần nữa thể hiện răng ngân sách nhà nước bị quá giới hạn.

Doanh thu ngân sách nhà nước từ nguồn nội địa vào 4 tháng vừa qua được ước lượng là 265 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước

Tuy nhiên, thu nhập từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu giảm đáng kể , xấp xỉ 13-39 tỷ đồng.

Tổng thu nhập thực tế từ xuất nhập khẩu ước lượng khoảng 22,6% , rõ ràng giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Chi tiêu tăng lên đáng kể với tổng chi tiêu là 370 tỷ đồng.

Về 157 tỷ đồng dùng cho đầu tư và phát triển , tăng 3,5%. Số tiền chi trả nợ là 52 tỷ đồng, tăng 4,4%

Chi tiêu cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và hành chính ướ lương là 261 tỷ đồng, tăng 5%.

Các báo cáo về kinh tế vĩ mô trong quý đầu tiên của năm phát hành bởi CIEM chỉ ra rằng mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp, thu ngân sách nhà nước vẫn tăng đáng kể.

các nhà nghiên cứu của CIEM đã tìm thấy rằng trong khi tốc độ tăng trưởng GDP trong quý I là 5,46, thấp hơn so với dự kiến, thu ngân sách nhà nước vẫn còn tương đương với 27,1 phần trăm của GDP và 22,7 phần trăm năm 2016 ước tính. P là cao hơn so với các quý trước trong năm 2015 và cao hơn so với cùng kỳ năm 2010-2014.

Mặc dù thu ngân sách nhà nước đã tăng lên, các nhà phân tích vẫn lo ngại về những khó khăn trong việc cân đối ngân sách

Những gì Việt Nam cần phải làm là cắt ra lãng phí trong bộ máy ", ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc VEPR (Viện Việt Nam Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nói

Nếu chúng ta không thể làm được điều này, chúng ta sẽ tiếp tục thấy sự thâm hụt ngân sách. Và nghiêm trọng hơn, tất cả các mục tiêu mà Quốc hội sẽ thất bại ", ông cảnh báo.

"Tôi hy vọng rằng nền kinh tế quốc gia sẽ phục hồi, không chỉ trong năm nay, nhưng trong những năm sắp tới là tốt, mà sẽ giúp tăng doanh thu và cải thiện cán cân ngân sách. Tuy nhiên, điều này sẽ vẫn không đến trong năm nay ", ông nói

Các nhà kinh tế và các cơ quan thống kê này đã liên tục cảnh báo về nợ công cao và hơn chi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong một báo cáo trình Quốc hội tháng 3 năm 2016, chỉ ra rằng 'tổng doanh thu của ngân sách nhà nước là không đủ để bù đắp chi phí thường xuyên và trả nợ. Các khoản nợ công đang gia tăng nhanh chóng và có sức ép trả nợ '

 

Dịch bởi: Huyentran

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục