Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam có thể có một trường đại học trong top 100 thế giới?

Việt Nam có thể có một trường đại học trong top 100 thế giới?

21/08/2016
Mức trung cấp

Can Vietnam have a university in the world’s top 100?

In August 2013, Russian President Putin signed a decree approving the 5TOP100 project which aims to put at least five Russian schools into the list of 100 best universities in the world.

Six years before that, in July 2007, Vietnamese President Nguyen Tan Dung approved a plan on the development of universities and junior colleges in Vietnam in 2006-2020, which calls for at least one school to enter the list of 200 best schools in the world by 2020.

In early September 2015, the Government Office released the Prime Minister’s conclusion that from now to 2020, the Hanoi National University and HCM City National University will be developed into universities of excellence -- the leading schools of Vietnam which will step by step develop into schools with regional and international stature.

When asked whether it is difficult to become one of the world’s 100 best schools, Le Truong Tung, president of FPT University, said Vietnamese schools have to overcome the schools already on the list.

The schools are all prestigious schools in Europe, America and Australia, while some of them are located in Asia. The average age of the schools in the top 100 is 175 years.

The biggest list of famous schools comprises 800 schools worldwide, but no Vietnamese school is on the list. 

QS and Times HE,  two school-ranking organizations, also release rankings for schools in different continents, including Asia. 

It is much easier to enter the list of top 200 schools in Asia, as the most elite European schools are not on the list.

Tung said that in 2015 Vietnam had one school ranked 191st to 200th and one school ranked 201st-250th in Asia. 

These are two leading national schools. However, most of the countries in Asia, except Vietnam, Laos and Cambodia, already had their schools listed in the top 100-150th.

Vietnam has two schools which participated in QS Stars rating system. FPT University was awarded the three-star certification at the 8th QS APPLE International education conference held in Indonesia in 2012.  In late 2015, the school had 3.5 stars.

If referring to traditional standards, one school must do well in training and research. But under modern standards, it must be good in four activities – training, research, internationalization and business relations.

Source: VIETNAMNET

 

 

Liệu Việt Nam có thể có một trường đại học trong top 100 thế giới?

Vào tháng Tám năm 2013, Tổng thống Nga Putin đã ký một nghị định phê duyệt dự án 5TOP100 nhằm đưa ít nhất năm trường của Nga vào danh sách 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Sáu năm trước đó, vào tháng Bảy năm 2007, Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt kế hoạch phát triển các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam năm 2006-2020, trong đó kêu gọi ít nhất một trường lọt vào danh sách 200 trường tốt nhất trên thế giới vào năm 2020.

Vào đầu tháng 9 năm 2015, Văn phòng Chính phủ đã công bố kết luận của Thủ tướng, từ nay đến năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phát triển thành trường đại học xuất sắc - các trường hàng đầu của Việt Nam sẽ từng bước phát triển thành trường học với tầm vóc khu vực và quốc tế.

Khi được hỏi liệu có khó khăn để trở thành một trong 100 trường tốt nhất thế giới, ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cho biết các trường của Việt Nam phải vượt qua những trường đã có trên danh sách.

Những trường này bao gồm tất cả các trường có uy tín ở châu Âu, Mỹ và Úc, trong khi chỉ có một số trong đó nằm ở châu Á. Độ tuổi trung bình của các trường trong top 100 là 175 năm.

Danh sách trường học nổi tiếng lớn nhất bao gồm 800 trường học trên toàn thế giới, nhưng không có trường nào của Việt Nam trên danh sách.

QS và Times HE, hai tổ chức đánh giá trường học, cũng công bố nhiều bảng xếp hạng các trường ở các châu lục khác nhau, bao gồm cả châu Á.

Để gia nhập vào danh sách top 200 trường ở châu Á thì dễ dàng hơn vì các trường học ưu tú nhất châu Âu không có trên danh sách.

Ông Tùng cho biết, trong năm 2015 Việt Nam đã có một trường nằm trong nhóm xếp hạng từ 191 đến 200 và một trường xếp hạng từ 201 đến 250 ở châu Á.

Đây là hai trường quốc gia hàng đầu. Tuy nhiên, hầu hết các nước ở châu Á, ngoại trừ Việt Nam, Lào và Campuchia, đều đã có trường học được liệt kê trong nhóm 100-150.

Việt Nam có hai trường tham gia vào hệ thống đánh giá QS Stars. Đại học FPT đã được trao chứng nhận ba sao tại hội nghị giáo dục QS APPLE quốc tế lần thứ 8 được tổ chức tại Indonesia vào năm 2012. Vào cuối năm 2015, nhà trường đã đạt 3,5 sao.

Nếu đề cập đến chuẩn mực truyền thống, một trường phải làm tốt trong đào tạo và nghiên cứu. Nhưng theo tiêu chuẩn hiện đại, thì trường phải đạt tốt trong bốn hoạt động - đào tạo, nghiên cứu, quốc tế và các mối quan hệ kinh doanh.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục