Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam tiếp tục mua điện từ Trung Quốc và Lào

Việt Nam tiếp tục mua điện từ Trung Quốc và Lào

14/10/2016
Mức trung cấp

Vietnam continues buying electricity from China, Laos

Electricity imports from China and Laos now meet 3.1% of Vietnam’s needs and the country must continue purchases from the neighbors to meet over 2% of its demand in the coming years.

Nguyen Hai Ha, head of manufacturing engineering at Vietnam Electricity Group (EVN), told a conference on the power sector in HCMC on October 4 that Vietnam’s electricity generation and imports are estimated at 184 billion kWh this year, well above 164 billion kWh in 2015.

He said by the end of last year the nation’s power plants had had a combined capacity of 38,642 MW with hydropower accounting for 41.6%, and coal- and gas-fired power for 33% and 18.7%, respectively.

Ha said there are few big hydropower plants and that almost all hydropower plants in the country are small, so coal-fired power stations are growing robustly. 

Coal-fired power will make up 49% of the country’s power production by 2020 and the percentage will soar to 55% by 2025 before edging down.

Ha said in the coming years EVN would have to make investments in a way that ensures a supply-demand balance. At present, power generation in northern Vietnam makes up more than 60% of the nation’s total while the south runs short of electricity.

Besides investments in big power centers such as Vinh Tan and Duyen Hai, the enterprise will develop medium and small energy sources and clean energy, use modern technology and diversify investments. EVN will build its gas-fired and coal-fired power plants appropriately and concentrate on gas-fired power stations in the south.

Priority will also be given to renewable and nuclear power. The firm will continue buying electricity from China and Laos.      

EVN looks to increase the country’s power production capacity to 60,000 MW in 2020, 96,500 MW in 2025 and 129,500 MW in 2030.

EVN will develop transmission systems with a focus on the 500 kV line to transmit electricity from power centers to consumers and upgrade the 220 kV and 110 kV lines.

The company will need an estimated US$8-10 billion a year to invest in the national power grid and power stations. EVN plans to adjust electricity prices to mobilize capital for its investment, production and management plans and apply modern technology to improve production efficiency and protect the environment.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam tiếp tục mua điện từ Trung Quốc và Lào

Hiện tại nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào đáp ứng 3,1% nhu cầu của Việt Nam và nước này phải tiếp tục mua điện từ các nước láng giềng để đáp ứng hơn 2% nhu cầu trong những năm tới.

Ông Nguyễn Hải Hà, Giám đốc kỹ thuật sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phát biểu tại một hội nghị về ngành điện tại TP.HCM vào ngày 04 tháng 10 rằng tổng phát điện và nhập khẩu điện trong năm nay của Việt Nam ước tính khoảng 184 tỷ kWh, cao hơn mức 164 tỷ kWh vào năm 2015 .

Ông cho biết vào cuối năm ngoái các nhà máy điện của quốc gia có tổng công suất là 38.642 MW với thủy điện chiếm 41,6%, điện than đá và khí đốt chiếm 33% và 18,7% tương ứng.

Ông Hà cho biết có rất ít các nhà máy thủy điện lớn và hầu như tất cả các nhà máy thủy điện trong nước đều có quy mô nhỏ, vì vậy các nhà máy điện đốt than đang phát triển mạnh mẽ.

Điện đốt than sẽ làm tăng 49% sản lượng điện của Việt Nam vào năm 2020 và tỷ lệ sẽ tăng lên 55% vào năm 2025 trước khi giảm xuống.

Ông Hà cho biết trong những năm tới, EVN sẽ phải đầu tư để đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu. Hiện nay, điện sản xuất ở miền Bắc Việt Nam chiếm hơn 60% tổng số của cả nước, trong khi miền namở tron tình trạng thiếu điện.

Bên cạnh việc đầu tư vào các trung tâm năng lượng lớn như Vĩnh Tân và Duyên Hải, doanh nghiệp sẽ phải phát triển các nguồn năng lượng có quy mô vừa và nhỏ và năng lượng sạch, sử dụng công nghệ hiện đại và đa dạng hóa đầu tư. EVN sẽ xây dựng các nhà máy khí đốt và nhiệt điện đốt than của mình một cách thích hợp và tập trung vào các nhà máy điện khí đốt ở phía nam.

Năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân sẽ được ưu tiên phát triển. Công ty sẽ tiếp tục mua điện từ Trung Quốc và Lào.

EVN muốn tăng năng lực sản xuất điện của nước ta lên 60.000 MW vào năm 2020, 96.500 MW vào năm 2025 và 129.500 MW vào năm 2030.

EVN sẽ phát triển hệ thống truyền tải tập trung vào đường dây 500 kV để truyền tải điện từ các trung tâm năng lượng đến người tiêu dùng và nâng cấp các đường dây 220 kV và 110 kV.

Công ty ước tính sẽ cần khoảng 8-10 tỷ USD một năm để đầu tư vào các trạm lưới điện và năng lượng quốc gia. EVN có kế hoạch điều chỉnh giá điện để huy động vốn cho kế hoạch đầu tư, sản xuất và quản lý đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục