Sở Giáo dục TPHCM biên soạn sách giáo khoa cho học sinh

Sở Giáo dục TPHCM biên soạn sách giáo khoa cho học sinh

Học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ học theo các sách giáo khoa được xuất bản bởi Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, thay vì sách được biên soạn bởi Bộ giáo dục và đào tạo cho tất cả trường trên cả nước.

“Chúng tôi đã bắt đầu chương trình, trong khi chúng tôi không thể chờ đợi một khung chương trình giáo duc từ bộ. Dự kiến rằng học sinh cảu thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sách để dùng”. Ông Hoàng nói

Sự thật là thành phố đã và đang chuẫn bị cho việc cho việc biên soạn sách giáo khoa trong một quãng dài. Giam1 đốc Sở đào tạo và giáo dục thành phố phát biểu tại Hội nghị tổng kết giáo dục niên khóa 2014-2015 rằng ông ấy muốn các bộ sách với những thông tin phù hợp cho sinh viên thành phố.

Kế hoạch biên soạn những bộ sách giáo khoa riêng cho học sinh Hồ Chí MInh dựa trên khung giáo dục chung của quốc gia đã được Bộ phê duyệt

Trước đó, sách giáo khoa Vật lí cho lớp 6, 7 và 8 được biên soạn bởi thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào thí điểm tại một vài trường trên địa bàn.

Việc biên soạn sách giáo khoa dựa trên việc thiết kế những bài học thực tế để giúp học sinh áp dụng tốt kiến thực vào cuộc sống của chúng.

Trần Đức Huyển, giáo viên tại trướng THPT chuyên Lê Hồng Phong, một trong những người biên soạn sách giáo khoa Toán, cho rằng yếu tố quan trọng nhất của sách giáo khoa mới phải có những áp dụng và tích hợp với các môn học.

Ví dụ, khi học về đo lường, học sinh cũng sẽ tìm hiểu về địa lí, chẳng hạn như đo lưởng mực nước biển.

Một giáo viên vật lí ở Quận 3 khen ngợi sách Vật lí được soạn bới các chuey6n giá cảu thành phố Hồ Chí Minh

Ông ấy chỉ ra một số khác biệt cơ bản giữa sách giáo khao cảu Bộ và của thành phố. Sách của Bộ giáo dục và dào tạo, ví dụ như nói với những học sinh đo lường chiều dài bằng mét hợp lí. Trong khi sách giáo khoa của thành phố không chỉ cho thấy làm thế nào để đo lường bằng các công cụ cụ thể mà còn hướng dẫn cách để đo lường với những các khac.

” Sách giáo khoa của thành phố trông có vẻ dày với nhiều từ ngữ và hình ảnh nhưng những bài học này đơn giản và dễ hiểu” Ông ấy bình luận

Đại diện của một vài trường phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận mặc dù sách cuả Bộ giáo dục và đào tạo là sách giáo khoa quốc gia dành cho toàn bộ học sinh của Việt Nam, nhưng họ thích sách được biên soạn bởi sở giáo dục thành phố hơn

Về mặt ngân sách cho việc soạn thảo sách giáo khoa , ông Hoàng cho biết trong thời gian trước mắt, thành phố sẽ tài trợ cho việc biên soạn, nhưng trong tương lai, Sở giáo dục sẽ kêu gọi quỹ từ các nguồn khác nhau

Dịch bởi: tanishi2992

HCM City’s education dept compiles textbooks for students

HCM City’s students will follow the lessons in textbooks to be published by the HCM City education and training department, instead of those compiled by the Ministry of Education and Training (MOET) for all schools in Vietnam.

“We have started the process, while we cannot wait for the frame curriculum to be released by the ministry. It is expected that HCM City’s students will have textbooks to use,” Hoang said.

In fact, HCM City has been preparing for the compilation of the textbooks for a long time. The city’s education department’s director Le Hong Son said at the 2014-2015 academic year review conference that he wants the textbooks with information suitable to the city’s students.

The plan to compile textbooks specifically for HCM City students based on the national common frame curricula has been approved by the ministry.

Prior to that, HCM City-compiled physics textbooks for sixth, seventh and eighth graders were put into use on a trial basis at general schools.

Trước đó, sách giáo khoa Vật lí cho lớp 6, 7 và 8 được biên soạn bởi thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào thí điểm tại một vài trường trên địa bàn.

Textbook compilers are designing more practical lessons to help students better apply knowledge in their lives.

Tran Duc Huyen, a teacher of the Le Hong Phong High School for the Gifted, one of the compilers of math textbooks, said he most important factors the new textbooks must have are applicability and integrated subjects.

For example, when learning about measurement, students will also learn about geography, such as the measurement of sea water level.

A physics teacher in district 3 praised the physics textbooks compiled by the HCM City’s experts.

He pointed out some basic differences in the textbooks compiled by MOET and the city. MOET’s textbook, for example, tells students to measure length with reasonable meters. Meanwhile, the city’s textbook not only shows how to measure with specific instruments, but also shows how to measure with other things.

“The city’s textbooks look thick with many words and pictures, but the lessons are simple and easy to understand,” he commented.

The representatives of some general schools in HCM City admitted that though MOET’s textbooks are the national textbooks for all students in Vietnam, they prefer the textbooks compiled by the city’s education department.

Regarding the budget for the textbook compilation, Hoang said in the immediate time, the city will fund the compilation, but in the future, the education department will call for funds from different sources.

Source: VIETNAMNET