46% người Việt học tập qua Youtube

46% người Việt học tập qua Youtube

Đây là số liệu được đưa ra bởi một đại diện của YouTube Việt Nam tại một sự kiện tại TP HCM vào ngày 07 tháng 6.

Đại diện Youtube giới thiệu YouTube Guru.

YouTube không chỉ là nơi để xem video, mà còn là một công cụ hữu ích cho việc học tập. Thống kê cho thấy gần một nửa người dùng Việt Nam sử dụng YouTube để học tập, rèn luyện các kỹ năng, nấu ăn, trang điểm …

YouTube cũng được xem là một công cụ hiệu quả cho việc học ngoại ngữ. Khoảng 10% người dùng Việt Nam đang học ngoại ngữ trên YouTube. Chiếm tỷ lệ cao nhất ở châu Á.

Một đại diện của YouTube cho biết tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội đang ngày càng tăng. Cùng với đó, số lượng nội dung cũng tăng 235%, thời gian xem video đã tăng 120% so với năm trước và một nửa trong số các video clip được xem trên điện thoại thông minh.

Theo thống kê, 30% người sử dụng tìm kiếm thông tin về các sản phẩm và gần 70% người dùng sử dụng YouTube để thư giãn và vui chơi giải trí.

YouTube Việt Nam đã ra mắt YouTube Guru – một chương trình để giúp các chuyên gia tiếp thị, quảng cáo và cập nhật các xu hướng trong việc làm ra một video trực tuyến mới. Chương trình bao gồm các khóa học ngắn hạn và cơ hội làm việc với cộng đồng quảng cáo và tiếp thị.

Đây là một chương trình miễn phí cho bất cứ ai làm việc trong ngành công nghiệp tiếp thị và quảng cáo tại Việt Nam. Google ra mắt YouTube Guru vào đầu tháng sáu. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương có quyền truy cập vào chương trình.

Dịch bởi: cepquynh

46% of Vietnamese study on YouTube

This is the figure given by a representative of YouTube Vietnam at an event in HCM City on June 7.

YouTube is not just a place to watch video, but also a useful tool for learning. Statistics show that nearly half of Vietnamese users use YouTube for learning purposes, mainly skills, cooking, make-up …

YouTube is also considered an effective tool for learning foreign languages. About 10% of Vietnamese users are learning a foreign language on YouTube. This is the highest rate in Asia.

A YouTube representative said the percentage of social network users is increasing. Along with that, the amount of content increased 235%, the time for watching video rose 120% over the previous year and half of the video clips are watched on smartphones.

According to statistics, 30% of users search for information about products and almost 70% of users use YouTube for relaxation and amusement.

YouTube Vietnam has launched YouTube Guru – a program to help marketing experts, advertise and update the trends in making new online video. The program includes short courses and the opportunity to work with the advertising and marketing community.

This is a free program for anyone working in the marketing and advertising industry in Vietnam. Google launches YouTube Guru in early June. Vietnam is the first country in the Asia – Pacific region having access to the program.

Source: VIETNAMNET