Bài nói mẫu chủ đề tiếng Anh phổ biến | Weather (Thời tiết)

bài nói mẫu chủ đề tiếng anh phổ biến weather

Bài học là một phần trong chủ đề The world in your hands (Thế giới trong tay bạn) được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning.

Weather

The weather means different things to different people. I come from England, so the weather is always a big topic there.

People in England can’t deal with the weather. A tiny bit of snow, and no one goes to work.

Two days of thirty-degree temperatures and it’s a heatwave. Three days and it’s an emergency.

I once lived in Dubai. No one really talked about the weather there. It was the same almost every day of the year.

Hot, sunny, blue skies, no rain. I never looked at the weather forecast. I always knew what the weather would be like. Not like in England where people pray for the weather to be OK.

But the weather is changing. Global warming is making it rain in the desert and dry in the rainforests.

Bài nói mẫu chủ đề tiếng anh phổ biến Thời tiết

Thời tiết có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Tôi đến từ Anh,ở đây thời tiết luôn là đề tài được quan tâm.

Ở Anh mọi người không thể thích nghi được với thời tiết. Chỉ một chút tuyết thôi là không ai đi làm.

2 ngày liên tục với nhiệt độ ở mức 30 độ thì đó được xem là những ngày nắng nóng. 3 ngày thì nó sẽ là một trường hợp khẩn cấp.

Tôi đã 1 lần đến Dubai. Không một ai thực sự nói về thời tiết nơi đây. Thời tiết luôn giống nhau vào mọi ngày trong năm.

Nóng, nắng, bầu trời xanh, không mưa. Tôi chưa bao giờ thấy bản tin dự báo thời tiết. Tôi luôn biết thời tiết sẽ như thế nào. Không giống như ở Anh, mọi người luôn cầu nguyện cho thời tiết thật tốt.

Nhưng thời tiết đang thay đổi. Sự nóng lên của trái đất đang dẫn đến mưa ở sa mạc và khô ở rừng nhiệt đới.