BPhone của BKAV bị hack bởi một nhóm các lập trình viên

BPhone của BKAV bị hack bởi một nhóm các lập trình viên

BKAV đã nói rằng BPhone là mẫu smartphone an toàn nhất trên thế giới nhờ vào các biện pháp an ninh nó đã được trang bị để ngăn chặn người dùng can thiệp vào hệ thống.

Tuyên bố này được coi là một lời thách thức được đưa bởi nhà sản xuất, khiến các kỹ sư và kỹ thuật viên người Việt đã thử hack chiếc điện thoại nói trên.

Báo Bưu Điện vào ngày 26 tháng sáu đã nói rằng Xnohat, một quản trị viên của HVA Online, diễn đàn hacker lớn nhất của Việt Nam, không thể can thiệp vào hệ điều hành của BPhone.

Người có bút danh ‘Hong Phuc Nguyen’ trên trang Facebook của mình đã dành ra 8 giờ để hack BPhone, nhưng anh đã không thành công với các thao tác bình thường.

Để truy cập vào hệ điều hành BPhone (BOS), Xnohat thử cả ba cấp độ khác nhau – truy cập ADB Shell, mở khóa Bootloader và rooting.

Ở cấp thấp nhất, Xnohat kết nối BPhone và máy tính, sau đó sử dụng ADB như là công cụ trung gian để truy cập từ máy tính vào tập tin hệ thống của BPhone.

Khi thiết bị đã được kết nối, BPhone chấp nhận chế độ ADB và máy tính cũng chấp nhận ADB. Tuy nhiên, khi quét với PC, không thể tìm được BPhone.

Xnohat đoán rằng BKAV đã ngăn chặn sự can thiệp của ADB đối với BPhone.

Ở một mức độ cao hơn, Xnohat cố gắng mở khóa Bootloader, một chương trình máy tính nạp một hệ điều hành hoặc các hệ thống khác được cài đặt bởi các nhà sản xuất điện thoại thông minh vào bộ nhớ. Tuy nhiên, anh đã thất bại một lần nữa.

Xnohat cũng đã cố gắng để root BPhone, đây mức cao nhất của sự can thiệp vào một điện thoại thông minh. Xnohat sao chép một tập tin hệ thống vào BPhone, sau đó kích hoạt nó và tiến hành một số hoạt động để tấn công vào điện thoại. Việc sao chép tập tin đã thành công, nhưng sự can thiệp thất bại.

Xnohat trên Tinh Tế – một diễn đàn dành cho những người yêu thích công nghệ cao, đã viết rằng anh không có nhiều thời gian, trong khi anh cũng không dám sự can thiệp thô trên BPhone, vì nó được cho mượn từ một người bạn. Ông đã thất bại để hack BPhone.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, các kỹ sư của TekCafe khẳng định rằng họ đã root thành công BPhone và cài đặt tùy chỉnh phục hồi trên nó.

Họ cũng đã cố gắng sử dụng ADB (Android Debug Bridge ), một công cụ sửa chữa lỗi được cung cấp bởi Google, gây nhiễu từ máy tính vào BPhone. Tuy nhiên, họ đã không đạt được bất cứ điều gì với phương pháp này.

Tin rằng BKAV đã vô hiệu hóa tính năng này, TekCafe tiến hành một cuộc “phẫu thuật” trên BPhone với Android Terminal Emulator và root thành công điện thoại trong vòng hai phút.

TekCafe cho biết phương pháp này chỉ có thể root điện thoại tạm thời, có nghĩa là sự can thiệp sẽ bị mất đi nếu dữ liệu ban đầu được thiết lập lại. Tuy nhiên, bản root hoàn chỉnh sẽ được thực hiện sớm.

BKAV’s BPhone hacked by group of coders

BKAV had said that BPhone was the safest smartphone in the world thanks to security measures it had applied to prevent users from interfering with the system.

The statement, considered a challenge thrown by the manufacturer, has prompted Vietnamese engineers and technicians to try to hack the phone.

Buu Dien newspaper on June 26 reported that Xnohat, an administrator of HVA Online, Vietnam’s largest hackers’ forum, failed to interfere with BPhone’s operating system.

The person with the pseudonym Hong Phuc Nguyen on his Facebook page had 8 hours to hack the BPhone, but he did not succeed with usual operations.

To access the BPhone operating system (BOS), Xnohat tried three different levels – accessing ADB Shell, unlocking Bootloader and rooting.

At the lowest level, Xnohat connected BPhone and computer, then used ADB as the intermediate tool to access from computer to BPhone’s systematic file.

When the device was connected, BPhone accepted the ADB regime and the PC also accepted ADB. However, when scanning with PC, BPhone could not be found.

Xnohat guessed that BKAV had prevented the ADB interference on BPhone.

At a higher level, Xnohat tried to unlock Bootloader, a computer program that loads an operating system or other systems installed by manufacturers in smartphone memories. However, he failed again.

Xnohat also tried to root BPhone, the highest level of interference into a smartphone. Anohat copied a system file into BPhone, then activated it and conducted some operations to hijack the phone. The file copying succeeded, but the interference failed.

Xnohat on Tinh Te, a forum for high technology lovers, wrote that he did not have much time, while he did not dare make rough interference on the BPhone, a borrowed one.
He failed to hack BPhone.

However, just one day later, TekCafe’s engineers affirmed that they successfully rooted BPhone and installed Custom Recovery on it.

They also tried to use ADB (Android Debug Bridge), an error fixing tool provided by Google, to cause interference from the computer into BPhone. However, they did not gain anything with the method.

Believing that BKAV disabled the feature, TekCafe conducted operations on BPhone with Android Terminal Emulator, successfully rooting the phone within two minutes.

TekCafe said the method only roots the phone temporarily, which means the gains will be lost if original data is reset. However, the complete rooting will be done soon.