Con chó và cái bóng

The dog and the shadow

truyện ngụ ngôn con chó và cái bóng

con chó và cái bóng

Mời bạn tham khảo thêm:

It happened that a Dog had got a piece of meat and ứa car-rying it home in his mouth to eat it in peace.

Now on his way home he had to cross a plank lying across a running brook. As he crossed, he looked down and saw his own shadow re-flected in the water beneath.

Thinking it was another dog with another piece of meat. he made up his mind to have that also.

So he made a snap at the shadow in the water, but as he opened his mouth the piece of meat fell out, dropped into the water and never seen more.

“Beware lest you lost the substance by grasping at the shadow”

Con chó và cái Bóng

con có và cái bóng

truyện ngụ ngôn con chó và cái bóng

Chuyện xảy ra như sau: con chó có được một miếng thịt và nó ngoạm miếng thịt mang về nhà để có thể ăn một cách thỏa mái.

Trên đường về nhà con chó phải đi qua một tấm ván bắc qua một con suối. Khi đi qua con suối, con chó nhìn xuống và thấy cái bóng của nó phản chiếu trên mặt nước.

Nó nghĩ rằng có một con chó khác cũng đang ngoạm một miếng thịt, nó quyết định phải có thêm miếng thịt đó.

Vì thế, nó đã cạp cái bóng trên mặt nước, nhưng khi nó mở miệng ra thì miếng thịt rơi thẳng xuống dòng suối và trôi đi mất.

“Hãy nhớ rằng bạn sẽ đánh mất mình bởi sự tham lam khi theo đuổi thứ chỉ là ảo giác”