Con khỉ và hai con mèo

A MONKEY AND TWO CATS

Once upon a time two cats found a piece of cheese and cut it into two pieces. But one piece was slightly bigger than the other. Both the cats wanted the bigger piece. Then they went ton a monkey and asked to sort out the matter.

The monkey said, “Don’t worry. I’ll make both the pieces equal. Then it took a bite from the bigger piece. But this made the other piece larger. So it took a bite from the other piece. This continued till the pieces became very small

Seeing this, the cats pleaded, “Sir! We are satisfied. Let us have the pieces now.”

The shrewd monkey replied, “This is my fee for sorting out the problem.” Saying this, it gobbled up the remaining cheese

Con khỉ và hai con mèo

Một ngày nọ, hai chú mèo đã tìm thấy một miếng pho mát và chúng cắt nó ra thành hai mảnh. Nhưng một mảnh hơi lớn hơn mảnh còn lại. Cả hai chú mèo đều muốn miếng to hơn. Rồi chúng đến gặp một con khỉ và đòi phân chia giúp chúng.

Con khỉ nói:” Đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ làm cho cả hai miếng bằng nhau.” Sau đó, chú khỉ đã cắn ngay một miếng từ miếng pho mát to hơn. Nhưng điều này lại làm cho miếng bánh kia lớn hơn. Vì thế, nó lại cắn một miếng từ một mẩu bánh khác. Cứ tiếp tục như thế đã biến miếng bánh trở nên rất nhỏ.

Thấy vậy,cả hai con mèo kêu lên: ” Anh ơi! Chúng em cảm thấy hài lòng rồi. Hãy đưa lại miếng bánh cho chúng em ngay đi.”

Con khỉ đã đáp lại một cách khôn ngoan:” Đây là tiền thù lao của tôi để giải quyết vấn đề. Chú khỉ vừa nói vừa vẫn đang ngấu nghiến miếng pho mát đó.