Học tiếng Anh theo chủ đề | Sự ô nhiễm (Pollution)

Pollution

học tiếng anh theo chủ đề sự ô nhiễm pollution

I hate pollution. It makes me really angry. I think pollution is greed. People don’t care about the environment so they pollute the air just to make lots of money.

Big companies are the worst. They pretend they’re not polluting. They have the money to say they are “green”. Pollution affects us all.

We are all less healthy because of companies that pollute the air or our rivers. Everybody needs to think about how we can reduce the amount of pollution we create.

Not using the car when we can walk is one way. Turning off lights we don’t need is another. Barack Obama says he’s going to do his best to help the Earth.

I really hope he does because if pollution gets any worse, we’ll be in seriously big trouble.

Sự ô nhiễm.

Tôi ghét sự ô nhiễm. Nó thực sự làm tôi tức giận. Tôi nghĩ rằng ô nhiễm là tham lam. Mọi người không quan tâm đến môi trường do đó họ gây ô nghiễm không khí để kiếm được nhiều tiền.

Các công ty lớn là tồi tệ nhất. Họ giả vờ như họ không làm ô nhiễm. Họ có tiền để nói họ là” xanh”. Ô nhiễm tác động đến tất cả chúng ta.

Tất cả chúng ta có ít khoẻ mạnh hơn vì những công ty làm ô nhiễm không khí hoặc sông của chúng ta. Mọi người cần phải nghĩ cách làm thế nào để có thể giảm lượng ô nhiệm mà chúng ta gây ra.

Không sử dụng xe hơi khi chúng ta có thể đi bộ là một cách. Tắt đèn khi chúng ta không sử dụng là một cách khác. Barack Obama nói rằng ông sẽ làm hết sức mình để giúp Trái Đất

Tôi thực sự hy vọng ông ấy làm bởi vì nếu ô nhiễm trở nên tệ hại hơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn