Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Không (No)

No

Sometimes I like the word ‘no’, and sometimes I hate it. It is a very powerful word, even though it has just two letters.

I don’t like the word ‘no’ when I have been for a job interview and didn’t get the job. I also hate this word when I ask someone on a date.

Then, hearing ‘no’ is like a kick in the teeth. I think I probably say ‘yes’ more than ‘no’. I love going out. I never say ‘no’ if anyone asks me to go to a club or go on a trip.

I wonder how many ways there are of saying ‘no’. Sometimes you can say ‘no’ when you really mean ‘yes’. Other times, ‘no’ means ‘no’.

I also like this small word because it fits into some interesting phrases, like ‘no-can-do,’ a ‘no-go area’ and ‘no way Jose’. My favourite is ‘that’s a real no-no’ – for things you must never do.

Không

Đôi khi tôi thích từ ” không” và thỉnh thoảng tôi ghét từ đó. Nó là một từ rất mạnh mẽ, mặc dù nó chỉ có hai chữ cái.

Tôi không thích chữ ” không” khi tôi đã được phỏng vấn xin việc và tôi không được việc. Tôi cũng ghét chữ này khi tôi hỏi hẹn hò ai đó

Lúc đó, nghe chữ ” không” giống như là một thất bại thảm hại. Tôi nghĩ tôi có thể nói “có” hơn là ” không”. Tôi thích đi ra ngoài. Tôi không bao giờ nói ” không” nếu ai đó mời tôi đi đến câu lạc bộ hoặc đi du lịch.

Tôi tự hỏi có bao nhiều cách nói từ ” không”. Đôi khi bạn có thể nói ” không” khi có nghĩa thật sự là ” có”. Lúc khác, “không” có nghĩa là” không”

Tôi cũng thích chữ nhỏ này bởi vì nó phù hợp với một số cụm từ thú vị, như ” không thể làm”, ” một nơi mà bạn không được phép đi đến” và Jose không có cách nào. Yêu thích của tôi là ” đó là một thực tế không thích hợp” – cho những thứ không bao giờ bạn phải làm.