Nghe chủ đề tiếng Anh | Tết holiday (Vietnamese New Year)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh: Nghỉ Giáng sinh và Năm mới (Christmas and New Year closures) được giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning

Tết Holiday

Tet is celebrating on the same day as Chinese New Year, though exceptions arise due to the one-hour time difference between Hanoi and Beijing. It takes place from the first day of the first month of the Vietnamese calendar (around late January or early February) until at least the third day. Vietnamese people consider Tet to be the first day of spring and the festival is often called spring festival.

Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday foods and cleaning the house. These foods include square rice cake, Vietnamese sausage, dried young bamboo soup, sticky rice and boiled chicken. There are a lot of customs practiced during Tet, such as visiting a person’s house on the first day of the new year, ancestral worship, wishing New Year’s greetings and giving lucky money to children and elderly people.

There are certain things to observe during Tet and certain things to avoid. Houses are thoroughly cleaned in preparation for Tet. People buy kumquat trees and peach blossom to decorate their houses. There are dragon or lion dances in the streets. New clothes should be bought for every member of the family. And on New Year’s Eve, the kitchen god, Ong Tao, is welcomed back to the kitchen. On the other hand, something must be avoided. Sweeping during Tet is taboo and considered to be unlucky, since it symbolizes sweeping away the luck; that is why they clean before the new year. It is also taboo for anyone who experience recent loss of a family member to visit anyone else during Tet.

Tết Việt Nam

Tết là nghỉ lễ giống như ở Trung Quốc, sở dĩ có sự đồng thuận như vậy là do múi giờ giữa Hà Nội và Bắc Kinh chỉ lệch nhau 1 giờ. Tết diễn ra từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên theo lịch âm của Việt Nam (diễn ra cuối tháng 1 và đầu tháng 2 dương lịch) ngày Tết kéo dài ít nhất đến ngày thứ ba. Người dân Việt xem Tết là ngày đầu tiên của mùa xuân và ngày mừng tết thường được gọi là ngày mừng xuân.

Nhiều người Việt chuẩn bị ngày tết bằng cách nấu những món ăn đặc biệt và dọn dẹp nhà cửa. Những món ăn bao gồm: bánh chưng, xúc xích Việt, canh măng, xôi và gà luộc. Có nhiều phong tục trong ngày Tết, như đến chơi một gia đình vào ngày đầu tiên của năm mới, thờ cúng ông bà, cầu mong những điều tốt nhất và gửi tiền mừng tuổi cho trẻ em và người già.

Tất nhiên có một vài thứ cần để ý trong dịp Tết và có những điều nhất định cần tránh. Nhà cữa được lau dọn cẩn thận trong thời gian chuẩn bị dịp Tết. Mọi người mua những cây quất và cây đào để trang trí ngôi nhà của họ. Có múa rồng hoặc lân sư tử trên những con phố. Quần áo mới thì mỗi thành viên trong gia đình đều được mua. Và vào một ngày trước năm mới, thần bếp-Ông táo, được cúng để mời trở lại bếp. Mặt khác, những điều phải được tránh. Quét nhà trong dịp Tết là điều kiêng và được cho là không may mắn, điều này được cho là cách quét đi sự may mắn; đó là điều tại sao họ lau dọn trước năm mới. Nó cũng là điều kiêng kị cho bắt cứ ai có người thân trong gia đình mất trong thời gian gần đó và họ sẽ không nên tới thăm bất kỳ ai khác trong dịp Tết.