Nói tiếng Anh theo chủ đề mẫu | Lãnh đạo (Leadership)

Leadership

nói tiếng anh theo chủ đề mẫu lãnh đạo leadership

Leadership is a word we here a lot nowadays. Every time we turn on the news we hear about how important leadership is. Especially strong leadership.

American presidents often talk about the importance of leadership. I suppose they’re right. It’s important that someone takes responsibility and shows leadership.

With the right leaders, we can achieve success. But not every leader shows leadership.

In many countries around the world, there are corrupt leaders. They do not have good leadership skills, they simply control people by fear. Good leadership is being respected by everyone and getting the job done.

It’s important to have good leadership in companies too, except many of the banks’ leaders have not shown such good leadership.

Lãnh Đạo

Lãnh đạo là từ mà chúng ta nghe rất nhiều ngày nay. Mỗi khi chúng ta bật tin tức lên thì chúng ta nghe việc lãnh đạo quan trọng như thế nào. Đặc biệt là một người lãnh đạo cực kỳ giỏi.

Các tổng thống Mỹ thường nói về tầm quan trọng của việc lãnh đạo. Tôi cho rằng họ nói đúng.Điều quan trọng ai sẽ là người chịu trách nhiệm và cho thấy khả năng lãnh đạo của mình.

Với lãnh đạo đúng đắn, chúng ta có thể đạt được thành công. Nhưng không phải mọi nhà lãnh đạo nào cũng cho thấy khả năng lãnh đạo của mình.

Ở nhiều nước trên thế giới thì có những nhà lãnh đạo tham nhũng. Họ không có khả năng lãnh đạo tốt, họ đơn giản chỉ kiếm soát người ta bằng cách làm cho người ta sợ hãi. Lãnh đạo tốt thì được mọi người kính trọng và trở thành công việc cần làm.

Sự lãnh đạo tốt đóng vai trò rất quan trọng trong các doanh nghiệp, ngoại trừ nhiều người trong số các nhà lãnh đạo của các ngân hàng đã không thể hiện được tài lãnh đạo của mình.