Bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh | Clothes (Quần áo)

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh Clother ( Quần Áo ) là một phần trong chủ đề tiếng Anh: Fashion and Design (Thời trang và thiết kế), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu tại hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

bài nói mẫu chủ đề clothes quần áo

Clothes

I have too many clothes. I have many clothes I’ve only worn once. Sometimes I even find something at the back of a drawer that I never even wore.

I bought it, put it away, and then forgot about it. I’m sure I don’t need so many clothes. I don’t think anyone really needs 11 pairs of jeans and 32 sweaters.

I won’t tell you how many pairs of shoes I’ve got. That’s way too embarrassing. The simple truth is I love clothes and I love shopping.

Maybe I have a problem. I’m sure I’d be a lot richer if I didn’t buy so many clothes. I like brands, so the clothes I buy are quite expensive.

One day I’m going to have a big clearout. I’ll take all the clothes I no longer wear and give them to charity.

Quần áo

Tôi có quá nhiều quần áo. Tôi có nhiều quần áo chỉ mặc duy nhất một lần. Thỉnh thoảng tôi thậm chí tìm thấy một số bộ đằng sau ngăn tủ mà tôi chưa mặc bao giờ.

Tôi đã mua nó, cất nó đi và sau đó quên về nó. Tôi chắc chắn tôi không cần quá nhiều quần áo. Tôi không nghĩ rằng có ai đó thực sự cần 11 chiếc quần jeans và 32 chiếc áo len.

Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi có bao nhiêu đôi giày. Điều đó sẽ làm bối rối. Sự thật đơn giản là tôi thích quần áo và tôi thích mua sắm.

Có thể tôi đang gặp vấn đề. Tôi chắc chắn tôi sẽ trở nên giàu hơn rất nhiều nếu tôi không mua quá nhiều quần áo. Tôi thích nhãn hiệu nên quần áo tôi mua thường rất đắt .

Một ngày tôi bỗng nảy ra ý định dọn dẹp loại toàn bộ mọi thứ. Tôi sẽ mang tất cả quần áo mà tôi không mặc nữa quyên góp cho quỹ từ thiện.