Bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh | Family (Gia đình)

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh Family ( gia đình ) này là một phần trong chủ đề bài học Relationships (Các mối quan hệ). Chủ đề này được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Family

What does family mean to you? In a perfect world, all families should be happy and everyone should get on well together. I know a lot of families that have many problems.

Brothers and sisters who don’t like each other, parents who never talk to each other. I wonder why this is. How can you live so close to your family members and feel apart from them?

There is a lot of talk in the news about the breakdown of family life. Divorce is rising everywhere in the world. This means single parents have less time to spend with their children, which creates problems.

Maybe the stress of modern life puts too much pressure on families. It seems as though family life was better a generation or two ago. Is this true for families in your country?

Gia đình

Gia đình đối với bạn ý nghĩa như thế nào? Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả các gia đình trở nên hạnh phúc và mọi người đối xử tốt với nha. Tôi biết nhiều gia đình còn gặp nhiều vấn đề khác nhau.

Anh chị em không thích nhau, cha mẹ không bao giờ nói chuyện. Tôi tự hỏi tại sao như vậy. Làm như thế nào mà bạn có có thể sống hòa thuận với các thành viên trong gia đình và cảm thấy là một phần của họ?

Có rất nhiều tin bài báo nói về tình trạng đỗ vỡ trong hôn nhân. Ly hôn đang tăng ở khắp nơi trên thế giới. Điều đó có nghĩa là cha mẹ đơn thân sẽ dành ít thời gian với con cái của họ và điều này sẽ tạo ra nhiều vấn đề

Có lẽ căng thẳng từ cuộc sống hiện đại đã đặt quá nhiều áp lực vào các gia đình. Nó dường như nghĩ rằng cuộc sống gia đình đã tốt hơn từ 1 hoặc 2 thế hệ trước. Điều đó có đúng cho những gia đình trong đất nước bạn?