Hãy trút bỏ áp lực

Let go of your Stresses

A psychologist walked around a room while teaching stress management to an audience. As she raised a glass of water, everyone expected they’d be asked the “half empty or half full” question. Instead, with a smile on her face, she inquired: ”How heavy is this glass of water?”

Mời bạn tham khảo thêm:

Answers called out ranged from 8 oz. to 20 oz.

She replied, “The absolute weight doesn’t matter. It depends on how long I hold it. If I hold it for a minute, it’s not a problem. If I hold it for an hour, I’ll have an ache in my arm. If I hold it for a day, my arm will feel numb and paralyzed. In each case, the weight of the glass doesn’t change, but the longer I hold it, the heavier it becomes.”

She continued, “The stresses and worries in life are like that glass of water. Think about them for a while and nothing happens. Think about them a bit longer and they begin to hurt. And if you think about them all day long, you will feel paralyzed – incapable of doing anything.”

It’s important to remember to let go of your stresses. As early in the evening as you can, put all your burdens down. Don’t carry them through the evening and into the night. Remember to put the glass down!

Hãy trút bỏ áp lực của bạn

Một nhà tâm lí học đi xung quanh căn phòng trong khi đang giảng về quản lý áp lực cho một vị khán giả. Khi cô ấy giơ một cốc nước lên, mọi người mong chờ họ sẽ được hỏi về “thiếu một nửa hay đầy một nửa”. Thay vào đó, với một nụ cười cô hỏi: “Cốc nước này nặng bao nhiêu?”

Những câu trả lời giao động từ 8 oz đến 20 oz.

Cô trả lời: ” Trọng lượng tuyệt đối không phải là vấn đề. Nó phụ thuộc vào tôi giữ cốc nước này trong bao lâu. Nếu tôi giữ nó một phút, thì chẳng phải vấn đề. Nếu tôi giữ nó một tiếng, thì tay tôi sẽ đau. Nếu tôi giữ nó một ngày, tay tôi sẽ cảm thấy tê liệt. Trong mỗi trường hợp, trọng lượng của cốc nước không thay đổi, nhưng giữ cốc nước càng lâu, nó càng trở nên nặng hơn.

Cô nói tiếp:” Những áp lực và những nỗi lo lắng trong cuộc sống cũng giống như cốc nước đó vậy. Nghĩ đến chúng một lúc và chẳng có gì xảy ra cả. Nghĩ về chúng lâu hơn một chút và chúng bắt đầu làm ta đau đầu. Và nếu bạn nghĩ về chúng cả ngày dài , bạn sẽ cảm thấy bị tê liệt – không thể làm nổi bất cứ việc gì.

Nhớ rằng trút bỏ những áp lực là điều quan trọng. Hãy rũ bỏ tất cả gánh nặng ngày từ buổi chiều tối. Đừng mang theo chúng suốt buổi chiều tối và vào tận đêm. Nhớ đặt chiếc cốc xuống nhé !