Bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh| Cyber-bullying (Mối đe dọa qua internet)

Cyber-bullying

The Internet can be a scary place these days, especially because of cyber-bullying. It’s difficult to open a newspaper these days and not see a story about this.

It’s a really nasty and growing problem. Cyber-bullies are real cowards. They hide behind their computer and scare people, send them hate mail or threaten them.

Even worse is when they publish pictures of their victims online. I have a friend who had a really bad time at the hands of a cyber-bully.

He or she spread lots of gossip and lies on the Internet. My friend’s reputation was badly damaged.

A really bad thing is how young cyber-bullying starts. Many schoolchildren physically bully others in class and then continue online. Their victim isn’t safe anywhere.

Mời bạn tham khảo thêm:

Mối đe dọa qua Internet

Mạng Internet có thể là một nơi đáng sợ mỗi ngày, đặc biệt là mối đe dọa từ internet. Việc rất khó khăn khi mở một bài báo vào mỗi ngày và không thấy có một câu chuyện về vấn đề này.

Đó là một vấn đề thật khó chịu và đang tăng dần. Những kẻ đe dọa trên internet thực sự là những kẻ hèn nhát. Họ ẩn đằng sau những chiếc máy tính và làm sợ hãi con người, gửi mail căm ghét cho họ hoặc cảnh cáo.

Thậm chí nguy hiểm hơn là khi họ công bố những hình ảnh nạn nhân của họ trực tuyến. Tôi có một người bạn đã có thời gian tồi tệ trong tay của một kẻ đe dọa từ internet

Hắn ta hoặc cô ta truyền bá nhiều tin đồn nhảm và sự gian dối trên internet. Danh tiếng những người bạn của tôi đã gặp nguy hiểm trầm trọng.

Một điều thực sự xấu là những tên đe dọa trẻ tuổi bắt đầu như thế nào.Nhiều học sinh có thể chất bắt nạt người khác trong lớp và sau đó tiếp tục nó trên mạng trực tuyến. Nạn nhân của họ không được an toàn ở bất cứ nơi đâu.