Chủ đề tiếng Anh phổ biến | Máu (Blood)

Blood

I hate the sight of blood. Looking at it makes me go all weak at the knees. I can’t even look at my own blood. I don’t know why. The thing I hate most is giving blood for a medical check.

I fainted once after I saw my blood in a small bottle. If I have a nose bleed, I have to sit down for 30 minutes before I feel better.

It’s impossible for me to watch operations on TV. I wish I could donate blood to others. I can’t. I know giving blood is really important, but I’m not brave enough.

One thing about blood I do find interesting is blood types. I think your blood type can affect your personality.

I know that in some countries, people with blood type A would not be a good romantic match for someone with blood type O.

Mời bạn tham khảo thêm:

Máu

Tôi ghét khi nhìn thấy máu. Nhìn vào nó làm tôi run cả hai chân không đi được. Tôi thậm chí không thể nhìn vào máu của chính mình. Tôi không biết tại sao. Những điều tôi ghét nhất là trích máu để kiểm tra y tế.

Tôi đã ngất đi một lần sau khi tôi nhìn thấy máu của tôi trong một chai nhỏ. Nếu tôi chảy máu mũi, tôi phải ngồi xuống khoảng 30 phút trước khi tôi cảm thấy tốt hơn.

Nó khiến tôi không thể xem các hoạt động trên TV. Tôi ước tôi có thể hiến máu cho người khác. Tôi không thể. Tôi biết hiến máu nhân đạo là thực sự quan trọng, nhưng tôi không đủ can đảm.

Một điều về máu khiến tôi chú ý tới là loại máu. Tôi nghĩ rằng nhóm máu của bạn có thể ảnh hưởng đến tính cách của bạn.

Tôi biết rằng ở một số nước, người có nhóm máu A sẽ không phải là một người tình tốt cho người có nhóm máu O.